Dec 31st افزایش قیمت تمامی سرویس های موجود در ویشاوب

با توجه به افزایش پایدار قیمت ارز در ماه گذشته و تاثیر مستقیم آن بر روی قیمت تمام شده سرویس های میزبانی وب خارج از ایران و ثبت/تمدید دامین های بین المللی، بنابراین ویشاوب نیز مجبور به افزایش ... بیشتر »