با توجه به افزایش پایدار قیمت ارز در ماه گذشته و تاثیر مستقیم آن بر روی قیمت تمام شده سرویس های میزبانی وب خارج از ایران و ثبت/تمدید دامین های بین المللی، بنابراین ویشاوب نیز مجبور به افزایش قیمت سرویس های ذکر شده با ضریب درصد مشابه خواهد بود.
- سرویس های استاندارد (موجود بر روی سرورهای دیتاسنترهای فرانسه و آلمان)
- سرویس های حرفه ای الماس (موجود بر روی سرورهای فرانسه)
- سرویس های دانلود (موجود بر روی سرورهای فرانسه)

توجه 1: افزایش قیمت شامل ثبت دامین های آی آر و سرویس های میزبانی وب داخل کشور نمی باشد.
توجه 2: در صورت کاهش قیمت ارز، قیمت های سرویس های مذکور به صورت متناسب تعدیل خواهد شد.


Saturday, December 31, 2016

« برگشت